Ulrika Lundh Snis

Ulrika Lundh Snis

Docent i informatik: Högskolan Väst

Ulrika Lundh Snis är filosofie doktor i informatik och docent i samma ämne på Högskolan Väst. Hennes forskning handlar om hur man ser på kompetens inom arbetslivet och hur information om medarbetares kompetens kan dokumenteras och förmedlas via system designade för detta. Inom informatikforskningen studeras även kompetensinformation samt olika former av IT-stöd för kunskapsutveckling och lärande. Ett exempel på forskningsprojekt som Ulrika Lundh Snis deltagit är Kompetent agerande och gränsöverskridande kommunikation, där målet var att få en fördjupad förståelse för kompetensbegreppet och hur information kopplat till olika kompetensprocesser hanterades i organisationer och deras IT-system. Forskningen som Ulrika bedriver är främst action-orienterad där olika initiativ studeras över tid för att förstå förutsättningar för samt förändringar av olika digitala stödsystem. Även inslag av design utgör Ulrikas forskning. I det tidigare nämnda projektet byggdes ett digitalt system för medarbetares och nätverkande organisationers kompetenshantering. I ett senare projekt ansvarade Ulrika för digital innovation och IT-utveckling för mobila tjänster och mobila betalningar.

Ulrika Lundh Snis disputerade 2002 och hennes avhandling handlade om hur kunskap kan kodifieras i företag så att den är lättillgänglig när den behövs. En fallstudie gällde ett expertsystem för en teknik som kallas termisk sprutning. I systemet lagrades kunskaper om teknik, tumregler, logiska resonemang för att lösa problem med mera. En annan fallstudie gällde ett danskt läkemedelsföretag och hur man där arbetade med att tolka lagar och förordningar. För varje ny bestämmelse måste någon medarbetare ta reda på vad den konkret betydde för det praktiska arbetet inom företaget och sedan sprida dessa kunskaper inom organisationen.

Ulrika har varit knuten till Högskolan Väst och dess föregångare ända sedan starten 1990 samt varit medskapare av flertalet kandidat-, magister, och forskarutbildningar där. Hon ingår nu i forskargruppen Lärande i och för det nya arbetslivet, LINA, på Högskolan Väst och är ledare för en undergrupp med namnet Kompetens i förändring.

Referenser till en del av det Ulrika Lundh Snis har publicerat finns i databasen DiVA.

För mer information och kontakt, klicka här