Teman

Teman

 

Forskningen om lärande i det digitaliserade arbetslivet inriktas på fyra olika fokusområden.

Hälsa & riskhantering

Hälsa & riskhantering

Beskrivning: Digitalization has been ongoing for a long time in the healthcare sector. At the moment there is a great interest at the borders of the caring sector, at the intersection of healthcare end and self-care. In this Theme/section of DigitaL we are interested in the interfaces between the healthcare sector and the patient, in the care taking place outside of the hospital with or without cooperation with a medical doctor. We are interested in empowering patient by so called patient engaging technologies. By designing, developing and studying technologies such as health information portals, self assement apps, video consultations services, digital anamnesis tools and peer-support communities we want to learn about the consequences of these technologies both for the patient and the healthcare sector. The following projects are active in the Healthcare theme:


Efter Cancern

Beskrivning: Eftercancern är en del av ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet i nära samarbete med Jubileumskliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Syftet med projektet är att förbättra och utveckla vården för canceröverlevare som fått onkologisk behandling mot bäckenområdet, ge stöd och bidra till förbättrad livskvalitet genom att stärka egenvården. Den medicinska kunskap som förmedlas har till stora delar tagits fram vid Enheten för kliniska cancerepidemiologi. De lösningar vi presenterar grundas huvudsakligen på denna forskning och på erfarenheter vid Enheten för cancerrehabilitering på Jubileumskliniken. Mer information hittar ni på webbsidan.

Start/Slut: March 2015 - pågår, slutdatum obestämt

Kontaktperson: Tomas Lindroth


Sociala medier på recept

Beskrivning: Behandlingen av ett flertal olika cancerformer har utvecklats enormt de senaste decennierna. Flera former av cancer som tidigare var terminala har nu god prognos för överlevnad. En konsekvens av detta är att man inom kirurgiforskningen under det senaste decenniet fokuserat på livskvaliteten efter operation. När det gäller olika tarm och magcancer samt prostatacancer är livskvalitet bland annat relaterat till problem med mage och tarmsystemet som i sin tur kan vara hämmande socialt samt för sexlivet.

Prostatacancer och komplikationer efter operation (inkontinens, impotens) är förenade med suicidala tankar.
Givetvis har detta uppmärksammats av den kliniska professionen som i diverse livskvalitetsformulär försöker mäta dessa dimensioner. Vidare har det skett en ökning av diskussioner kring dessa frågor vid återbesök. Men, det finns en ovana att hantera dessa frågor och patienterna kanske inte ”vill slösa läkarens tid på dessa frågor – jag överlevde ju, det är det viktigaste”. Hur dessa problem hanteras blir därför mycket individuellt. Det finns exempel på patienter som blivit fånge i sitt eget hem, p g a rädslan att gå ut och vara osäker på hur man ska hantera sina magproblem, urineringsproblem, stomi, medan andra patienter finner lösningar. Det finns här en stor potential i hur patienter skulle kunna hjälpa och stötta varandra.

En företeelse som blivit allt vanligare är olika former av patientforum på nätet. Tanken med detta forum är att man som patient, anonymt ska kunna diskutera med patienter i samma situation. Forumet erbjuder även viss hjälp för att på ett standardiserat sätt rapportera ex bieffekter av medicin. Flera studier visar att forum av detta slag leder till att deltagande patienter klarar sin sjukdom bättre. Denna studie, sociala medier på recept ämnar skapa ett forum och göra studier på det, med syftet att bidraga till den diskursen med ett forum för patienter som har genomgått cancerbehandling att dela erfarenheter med varandra.

Start/Slut: April 2017 - pågår, slutdatum obestämt

Kontaktperson: Martin Gellerstedt

Innovation & industri

Innovation & industri

Beskrivning: Text om temat innovation & industri. Temat innehåller följande projekt:

Inkludering & integration

Hälsa & riskhantering

Beskrivning: Temat inkludering och integration fokuserar på. Temat innehåller följande projekt

Integration med mobilen

Beskrivning: För den stora ström av flyktingar som kommer till Sverige är det viktigt att snabbt acklimatiseras i samhället för att bli integrerade. Projektet syftar till att utveckla mobila stöd för språkutveckling och interkulturell kommunikation för nyanlända, så att de på ett mer individanpassad och tidseffektivt sätt blir integrerade i det svenska samhället. Målet är att skapa en pedagogisk koppling för att uppnå den läreffekt som idag saknas i mobila applikationer. Utvecklingen av en mobilplattform anpassad efter målgruppens behov, med samlade verktyg för integration kommer att öka nyanländas möjligheter att snabbare och på ett mer målinriktat sätt integreras i samhället. Mer information hittar ni på webbsidan.
Start/Slut: 1 november 2016 - 31 oktober 2018
Kontaktperson: Linda Bradley


Utbildning & kompetens

Utbildning & kompetens

Beskrivning: Temat utbildning och kompetens fokuserar på. Temat innehåller följande projekt