Sylvana Sofkova Hashemi

Sylvana Sofkova Hashemi

Docent i utbildningsventenskap: Göteborgs Universitet

Sylvana Sofkova Hashemi är docent i utbildningsventenskap med inriktning mot lärande och IT och bedriver forskning inom digitalt textskapande och IKTs roll för läs- och skrivutveckling och undervisning. Hon har bl.a. studerat hur datorbaserade språkstöd tillämpas av skolbarn och utvecklat nya metoder för automatisk textgranskning på dator. Vidare har hon studerat barn och ungdomars skrivaktiviteter och språkbruk i skolan och nya medier. Studien uppmärksammade skillnader i texter skrivna med hjälp av papper och penna, ordbehandlare, email, SMS, webdagböcker, vilka skrivmiljöer eleverna nyttjar och deras skrivvanor i datorstödd kommunikation. Vidare studier behandlar kollektivt skrivande i blog, wiki och andra digitala skrivarenor med fokus på individuell vs. kollektiv författarskap, kommentering och versionshanteringens roll under skrivprocessen.

Teknologin erbjuder idag möjligheter för aktivt, deltagande och kreativt lärande. Många upplever att det råder en spänning mellan skärmkulturen och skolans dominerande former av textaktiviteter med tal och skrift i fokus. Att tänka på lärande endast i termer av läsande och skrivande är idag problematiskt när digitala medier tillgängliggör en bredare repertoar av presentationsformat där olika semiotiska representationer av bild, ljud och text ofta samspelar. Skärmen håller på att ersätta boken som det dominerande kommunikationsmediet och eleverna behöver idag kunna hantera fler typer av texter. Sylvanas forskning berör dessa förändringar i format, användning och teknik i relation till elevers språkliga och textuella medvetenhet om de textvärldar de verkar i.

 

För mer information och kontakt, klicka här