Projekt

Projekt

Här presenterar vi projekt som är kopplade till DigitaL på olika sätt.

Pågående

EfterCancern

Beskrivning: Eftercancern är en del av ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet i nära samarbete med Jubileumskliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Syftet med projektet är att förbättra och utveckla vården för canceröverlevare som fått onkologisk behandling mot bäckenområdet, ge stöd och bidra till förbättrad livskvalitet genom att stärka egenvården. Den medicinska kunskap som förmedlas har till stora delar tagits fram vid Enheten för kliniska cancerepidemiologi. De lösningar vi presenterar grundas huvudsakligen på denna forskning och på erfarenheter vid Enheten för cancerrehabilitering på Jubileumskliniken. Mer information hittar ni på webbsidan.
Start/Slut: March 2015
Kontaktperson: Tomas Lindroth


Integration med mobilen

Beskrivning: För den stora ström av flyktingar som kommer till Sverige är det viktigt att snabbt acklimatiseras i samhället för att bli integrerade. Projektet syftar till att utveckla mobila stöd för språkutveckling och interkulturell kommunikation för nyanlända, så att de på ett mer individanpassad och tidseffektivt sätt blir integrerade i det svenska samhället. Målet är att skapa en pedagogisk koppling för att uppnå den läreffekt som idag saknas i mobila applikationer. Utvecklingen av en mobilplattform anpassad efter målgruppens behov, med samlade verktyg för integration kommer att öka nyanländas möjligheter att snabbare och på ett mer målinriktat sätt integreras i samhället. Mer information hittar ni på webbsidan .

Start/Slut: 1 november 2016/ 31 oktober 2018

Finansierat av: Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

Kontaktperson: Linda Bradley


Berättelsemaskinen

Beskrivning: Berättelsemaskinen grundas i en innovativ idé som ska vidareutvecklas så att hela skolsverige, nordiska och europeiska marknaden kan uppleva och designa transmediala digitala berättelser för lärande. Målet med projektet är att skapa en produkt som på ett enkelt sätt kan lyfta lärandet utanför klassrummet och uppmuntra till deltagande, engagemang och mediaproduktion både på och utanför lektionstid.

Start/Slut: 2015 - 2017

Finansierat av: Vinnova

Kontaktperson: Maria Spante

Avhandlingsprojekt

Anna Sigridur Islind

Namn: Gränsöverskridande design av IT plattformar & digitala artifakter i vård & omsorg (en. Design at the boundaries: On platformization & design in Healthcare setting)

Beskrivning: Forskningsprojektet handlar om plattformar och appar i äldrevården samt appar, plattformar och andra tekniska artifakter i eftervård efter cancerbehandling. Forskningen handlar om designen av digitala artifakter i vård och omsorg samt om hur digitala artifakter kan i användningssituation och design trigga lärande för vårdpersonalen, höja vårdkvalitén och använda händer där händer behövs och teknik för annat. Forskningen tar även ett brukarperspektiv och behandlar hur användningen av digitala artifakter kan påverka vårdtagarna i deras egenvård.

Start/Slut: Mars 2015/Mars 2020 (planerat)

Finansierat av: Högskolan Väst och DigitaL


Katerina Cerna

Namn: Sjuksköterskor och nya kvantitativa data: Transformationen av sjukvården i Sakernas Internet tiden

Beskrivning: Avhandlingen fokuserar på transformation av sjuksköterskors arbete när de börjar använda nya kvantitativa data samlat genom Sakernas Internet prylar.

Start/Slut: September 2015/Juni 2019 (planerat)

Finansierat av: GU


Anita Magnusson

Avhandlingens namn: (inte bestämt än)

Beskrivning: Mitt forskningsintresse rör digitala medier i skolan samt den mediekultur dagens elever lever och verkar i. Vilka moraliska ställningstaganden ställs elever inför i och med skolans digitala utveckling? Det övergripande avhandlingssyftet är att öka kunskapen om elevers digitala mediemoral. Genom att bland annat se till användandet av mobiltelefonen i skolan och empiriskt kartlägga vad elever själva identifierar som moraliska frågor vid användandet av digitala medier/ mobiltelefonen samt synliggöra de moraliska aspekter som följer av att leva i och med digitala medier.

Start/Slut: september 2015 – våren 2020

Finansierat av: CUL-doktorand inom ämnet Tillämpad
informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap.


Monika Hattinger

Avhandlings Namn: Design av arbetsintegrerat e-lärande mellan högskolan och tillverkningsindustrin

Beskrivning: Avhandlingen sker inom projektet ProdEx – Expert i Produktionsteknik, som är ett aktions-och designorienterat projekt mellan Produktionstekniskt Centrum (PTC) vid Högskolan Väst och samverkande tillverkningsindustri i sydvästra Sverige. Industrin har behov av att  kontinuerligt kompetensutveckla ingenjörer för en effektiv tillverkning samtidigt som högre utbildning syftar till att stärka studerande till en högre akademisk examen. Denna tvåsidighet skapar utrymmen för samarbetsaktiviteter som en del av ett arbetsintegrerade e-lärandekurser (e-AIL), kopplade till expertkompetens inom verkstadsindustrin. Syftet är att studera och designa e-AIL-kurser i tvärorganisatorisk samverkan. Teknologier som designas och används är lärplattformar (LMS), webb-mötessystem, instruktionsfilmer/video, video produktion, virtualisering av laboratorier etc.

Start/Slut (planerat): september 2012/september 2017

Finansierat av: KK-stiftelsen, Stiftelsen för kunskap och kompetens, www.kks.se


Sofia Serholt

Avhandlings Namn: Sociala robotar i skolan från elevers och lärares perspektiv

Beskrivning : Pågående framsteg inom robotik har gjort sociala robotar till ett möjligt tillskott inom skolan (Han, 2012; Mubin, Stevens, Shahid, Mahmud, & Dong, 2013). Denna avhandling utforskar hur elever och lärare ser på möjligheten med sociala robotar i skolan, deras förväntningar och önskemål, samt hur robotar kan passa in i en skolmiljö. Genom en longitudinell fältstudie med en empatisk robotlärare studeras elevers syn på och interaktion med robotar. Fokusgrupper och enkätundersökningar används för att aktivt involvera lärare och elever i utforskandet av etiska och designorienterade frågor kring sociala robotar i skolan.

Start/Slut (planerat): 2013/2017

Finansierat av: Europakommissionen (EC): EU FP7 ICT-317923 projektet EMOTE (www.emote-project.eu) och DigitaL


Livia Norström

Avhandlingens namn: Social Media in Local Public Government: an Exploration of Communicators’ Practice and Emerging Skills

Beskrivning: Avhandlingen handlar om digitalisering av arbetsplatsen med speciellt fokus på förändringsprocesser relaterade till användning av externa, generativa plattformar så som t ex Facebook. Avhandlingsarbetet baseras på en fallstudie i svenska kommuner och fokuserar på hur interaktionen mellan kommunikatörer och medborgare utmanas när sociala medier används som ett komplement till andra kommunikationskanaler. Avhandlingen beskriver och förklarar bland annat hur kommunikatörernas krav på transparens, responsivitet och redovisningsbarhet ställs på sin spets när kontroll över innehåll och beteenden i sociala medier saknas.

Start/Slut: november 2013/november 2018

Finansierat av: Högskolan Väst


Sara Willermark

Namn: Progression i praktiken. Att utveckla undervisning i och för en digitaliserad skola.

Beskrivning: I takt med att tekniken blir både mer kraftfull och portabel förändras förutsättningarna för lärande och lärare.  Utvecklingen leder till att villkoren för lärarrollen förändras och nya strategier för undervisning behöver utvecklas, både i samspel med elever och ämnesinnehåll. Forskningsprojektet fokuserar på hur lärare utvecklar sin undervisningspraktik med stöd av digital teknik över tid.

Start/Slut: Januari 2013/Januari 2018 (planerat)

Finansierat av: Högskolan Väst, Gränsöverskridande Nordiskt Undervisning (GNU) och DigitaL


Helena Vallo Hult

Beskrivning: Avhandlingen handlar om digitalisering av vården i relation till arbete och dagligt lärande. Utvecklingen av ny informationsteknik (e-hälsa), en alltmer digitaliserad arbetsplats, patientcentrerad vård och den snabbt ökande mängden medicinsk kunskap innebär nya utmaningar men också möjligheter när det gäller information, kommunikation och lärande. Forskningsprojektet fokuserar på hur läkare upplever sin arbetspraktik med avseende på vilken roll IT har som stöd för kliniskt arbete och kontinuerligt lärande.

Helena Vallo Hult är utvecklingsledare i NU-sjukvården med forskarstudier på 50 % i informatik och arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst. Forskningsprojektet ska leda till en licentiatexamen, vilket innebär fyra års studier på halvfart.

Start/Slut: december 2014/december 2018 (Licentiatexamen)

Finansierat av: Högskolan Väst och NU-sjukvården, Fyrbodals Hälsoakademi


Lars-Olof Johansson

Namn: Ett lärande perspektiv på design av nya innovativa digitala tjänster (en. A learning perspective on the design of innovative digital services)

Beskrivning: Den empiriska grunden i mitt avhandlingsarbete kommer från två projekt som syftade till att designa och utveckla digitala tjänster för användning i vardagssituationer. Det första projektet HITTA, var ett samarbete mellan forskare/doktorander, utvecklare och anhöriga till dementa. I vissa stressfulla situationer så händer det att den som lider av demens försvinner, den anhörige vet inte var den demente är. Den digitala tjänst som utvecklades anpassades efter användarnas behov. Det andra projektet, Free2Ride, var ett samarbete mellan forskare, utvecklare och medlemmar från två ryttarklubbar. Inom alla idrotter händer det olyckor! Inom hästsporten så är en ganska vanlig olycka att ryttaren ramlar av hästen. Det är också ganska vanligt att ryttare rider själva i skog och mark eller tränar hoppning i ett ridhus. Den digitala tjänst som utvecklades var ett separationslarm som varnade om ryttaren ramlade av hästen. Dessa två innovationsprojekt har studerats ur ett lärandeperspektiv med fokus på gränssnittspraktiker och ”boundary spanners”.

Start/Slut: Feb 2016/Hösten 2017 (Våren 2018)

Finansierat av: Högskolan Väst och DigitaL

 

Pilotprojekt

I nuläget har vi inga pågående pilotprojekt

 

Avslutade

Pilotprojektets namn: LIDER (Learning In Digitized Emergency Response).

Beskrivning: LIDER är ett pilotprojekt i samarbete mellan DigitaL-projektet (Göteborgs Universitet och Högskolan Väst) samt Räddningstjänsten i Storgöteborg och SOS-Alarm AB. Syftet med projektet är att undersöka ett urval av 19 års dokumentation av digitaliserade insatsrapporter och hur dessa data kan ligga till grund för lärande i ett dynamisk och tidskritiskt arbete inom Räddningstjänstens operatörs- och ledningpraktik. Forskningsfrågorna som studeras är: På vilket sätt kan data omvandlas till kunskap för att underlätta och utföra ett tidskritiska arbete vid katastrofhantering? Hur kan nya arbetsformer och digitaliserade stödsystem designas för effektivt erfarenhetutbyte mellan arbetslag? Resultaten hittills visar på stort behov av erfarenhetesutbyte mellan medarbetare, t ex om kunskaper som kan förstås över tid, dvs processkunskap, från utlarmning till insats, och utvärdering. Man vill även uppnå en ökad medvetenhet om insatsrapporteras betydelse samt utforska digitalisering och delning av e rfarenheter från händelser och insatser som är kopplat till specifika händelser.

Start/Slut: HT2015 - HT 2016

Finansierat av: DigitaL

Kontaktpersoner: Ulrika Lundh Snis och Fredrik Bergstrand