Om Digital

Om DigitaL

Samhället karaktäriseras av en snabb teknikutveckling och komplex digitalisering av verksamheter som på flera sätt förändrar förutsättningarna för lärande, utbildning, kommunikation och kunskapshantering. Detta får i sin tur många gånger oförutsedda konsekvenser, vilket skapar både utmaningar och möjligheter i det digitaliserade samhället. Inte minst arbetslivet är i ett skifte som drivs av digitalisering. Frågan är hur väl de traditionella bilder och förståelser fungerar som vi har för att beskriva, organisera och reglera arbetslivet av idag? Områdets komplexitet förutsätter tvärvetenskaplig forskning och de viktiga utmaningarna och möjligheterna är flera.

Satsningen är ett samarbete mellan Högskolan Väst, Göteborgs Universitet och Västra Götalandsregionen. Syftet är att bygga upp en långsiktigt bärkraftig och internationellt ledande forskningsmiljö med fokus på området lärande i det digitaliserade arbetslivet. Genom en excellent forskningsmiljö kan vi stödja regionens aktörer för att möta de utmaningar och de kompetensbehov som skapas i ett digitaliserat arbetsliv och utgöra en arena för innovation och utveckling inom området. Projektet “Lärande i en digitaliserad region” har valt akronymen “DigitaL”.

En projektledare från varje lärosäte har utsetts: Lars Svensson (HV) samt Johan Lundin (GU).

KOD-studion

KOD-studion (Kompetens, organisering och digitalisering) adresserar krav på, och behov av digital kompetens, strategier för att hantera nya krav på kompetens. Intresset rör även utbildning och livslångt lärande i relation till digitalisering av arbetsliv och utbildning samt design och utveckling av IT för lärande, utbildning och kompetenshantering.

Studioledare: Dick Stenmark (GU)
Biträdande: Ulrika Lundh Snis (HV)
Biträdande: Lena Pareto (HV)

WIND-studion

WIND-studion (Welfare Interaction and Digitalization) adresserar nya utmaningar i välfärdsarbete som konsekvens av digitaliseringen av arbetslivet, och av samhälleliga förändringar på regional, nationell och global nivå. Dessa förändringar ställer nya krav på lärande, kunskapsproduktion och hur samhällets institutioner organiseras.

Studioledare: Thomas Winman (HV)
Biträdande: Hans Rystedt (GU)