Samverkansdag

SAMVERKANSDAG

Forskning och utveckling för lärande i ett digitaliserat samhälle Onsdag 10 februari 2016

Samhället karaktäriseras av en snabb utveckling som på flera sätt förändrar villkoren för lärande och utbildning i såväl privat näringsliv som i offentlig sektor. Den ökande digitaliseringen förändrar människors sätt att leva men också verksamheters möjligheter att möta och hantera olika behov. I vår forskning ligger de konsekvenser som digitaliseringen har för lärande, kunnande och utbildning i fokus.

I DigitaL-projektet är vår ambition är att vara en gemensam forskningsarena där akademi och det omgivande samhället kraftsamlar. Det innebär att forskning och utveckling som ger nytta genom kunskapsutveckling i samverkan med offentlig sektor och privat näringsliv. För att åstadkomma detta är det nödvändigt att vi utvecklar långsiktiga relationer i en miljö med både akademin och det omgivande samhället.

Vi vill nu bjuda in till en gemensam samverkansdag den 10:e februari där fokus ligger på tre tematiska områden som vi vill utveckla tillsammans. Vi vill visa på nytta och möjligheter med att deltaga i forskningsprojekt inom detta område, samt att knyta nya kontakter för framtida samarbeten. De tre teman vi kommer att fokusera är: - Vårdens digitalisering - Migrationens utmaningar - Visualisering och simulering.

Efter detta kommer vi i diskussionsform att utveckla hur dessa teman relaterar till deltagande organisationers utmaningar. Syftet med denna aktivitet är att fånga upp de utmaningar som ni möter i er vardag inom området lärande i ett digitaliserat arbetsliv, vilket möjliggör för oss som forskare att adressera relevanta problem. Det är också en möjlighet för deltagarna att dela erfarenheter och utmaningar inom området med varandra. I en förlängning kan det också vara startpunkten för forskning där just din organisations specifika utmaningar kan bli del av ett forskningsprojekt!

Vi ser fram emot att fortsätta utveckla samverkan till en strategisk och stabil arena för kunskapsutveckling inom området lärande i ett digitaliserat samhälle. Var: Högskolan Väst, entré AIL (http://www.hv.se/sv/kontakt/hitta-till-hogskolan-vast); När: 10/2 kl 10-13 Anmälan: senast den 5/2 via länken https://goo.gl/fusqEZ

DigitaLprojektet är ett samarbete mellan Högskolan Väst, Göteborgs Universitet och Västra Götalandsregionen. Projektet knyter samman flera av de starkaste forskningsmiljöerna inom området. Syftet är att bygga upp en långsiktigt bärkraftig och internationellt ledande forskningsmiljö med fokus på området lärande i det digitaliserade arbetslivet. Genom en excellent forskningsmiljö kan vi stödja regionens aktörer för att möta de utmaningar och de kompetensbehov som skapas i ett digitaliserat arbetsliv och utgöra en arena för innovation och utveckling inom området.

www.digitallearning.nu

Program

09.30 - 10.00 Kaffe

10.00 - 10.15 DigitaL-projektet - en västsvensk satsning för att skapa en internationell forskningsmiljö med fokus på lärande i ett digitaliserat arbetsliv

Prof Lars Svensson & Dr Johan Lundin

10.15 - 10.30 Showcase 1 - Tema - Vårdens digitalisering: Vilken roll har digitala resurser i vården och vilka kunskapsutmaningar väntar? Dr. Mona Lundin

10.30 - 10.45 Showcase 2 - Tema - Migrationens utmaningar: Hur kan digitala verktyg användas som stöd i integrationsarbetet? Dr. Linda Bradley

10.45 - 11.00 Showcase 3 - Visualisering och simulering: Kan historisk data bli visuella berättelser för framtida lärande i verksamheten? Dr. Ulrika Lundh Snis

11.00 - 11.10 Introduktion workshopar

11.10 - 12.15 Parallella workshopar Tema Vårdens digitalisering - Moderator Dr. Ylva Hård af Segerstad Tema Migrationens utmaningar - Moderator Dr. Thomas Winman Tema Visualisering och simulering - Moderator Dr. Lena Pareto

12.15 - 12.30 Sammanfattning och avslutning

12.30 Lunch

Beskrivning av teman

Tema 1 Vårdens digitalisering: Vilken roll har digitala resurser i vården och vilka kunskapsutmaningar väntar?

Digitala resurser utvecklas för närvarande inom vården för att möjliggöra olika former av egenvård och vård på distans. Detta innebär att en ny form av relation kan behöva etableras med patienter som behöver stöd för egenvård i hemmet. Men användningen av digitala resurser utvecklas också av patienterna själva, helt utanför vårdens kontroll, och erfarenheter delas mellan patienter på bland annat sociala medier. Vad innebär denna parallella utveckling av expertbaserad och erfarenhetsbaserad kunskap för relationen mellan patient och vårdpersonal? Hur kan vi utveckla ett optimalt sätt att hantera denna utveckling?

Tema 2 - Migrationens utmaningar: Hur kan digitala verktyg användas som stöd i integrationsarbetet? För den stora ström av nyanlända som kommer till Sverige är det viktigt att snabbt inkluderas för att inte hamna i utanförskap. Vi tar avstamp i integrationsarbetets vardag och de pedagogiska utmaningar och möjligheter som finns. Intressanta frågor i detta sammanhang är: Hur kan vi utveckla system som stödjer samhällsorientering och SFI på ett effektivt sätt? Hur och i vilken utsträckning förändrar digitala teknologier de sätt man uppfattar, förstår och tolkar information? Hur kan nyanlända använda mobilen som medierande redskap för att lära sig svenska?

Tema 3 - Visualisering och simulering: Kan historisk data bli visuella berättelser för framtida lärande i verksamheten?

Allt fler arbeten kräver rapportering och dokumentation, på grund av lag- eller olika typer av verksamhetskrav. Inom exempelvis krishantering sker systematisk händelse-rapportering i ett flertal digitala system. Rapporteringen genererar en stor mängd data om historiska händelser, som sällan nyttjas för att lära för en framtida verksamhet. I denna workshop vill vi med verksamhetsexempel från krishantering diskutera och illustrera utmaningar och möjligheter som t ex:

Hur kan den rapporterade dokumentationen användas för att vidareutveckla verksamheten? Kan dokumentationen användas för att skapa verklighetsbaserade visuella berättelser för att illustrera och dela erfarenheter? På vilket sätt kan dessa visuella berättelser stödja erfarenhetsutbyte och lärande i och för den aktuella verksamheten?